ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 09:00AM - 04:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 09:00AM - 04:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 09:00AM - 04:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 09:00AM - 04:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 09:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ